Haveforeningen 2021

Nyttehaveforeningen af 1983  Værløse 

4.oktober 2021


Vi gør opmærksom på at toiletterne bliver lukket sidst på måneden eller først i næste måned, afhængig af frost.

Bageste parkeringsplads bliver lukket 1. november.

Vi havde en rigtig fin havefest d. 28/8, hvor vi fik et utal af lækkerier. Det begyndte ganske vist med regnvejr, men Jan havde sørget for presenninger. 

Bente (have 96) vandt solsikkekonkurrencen med en højde på 3,38 m

Jan ( have 105) vandt græskarkonkurrencen med vægten 15,6 kg. Ib (have 50) havde dog det tungeste græskar på 20,3 kg, men han var ikke til stede og kunne derfor ikke vinde.


Stort tillykke til vinderne!


15. juli 2021


Der er  d.d. desværre fundet en trykfejl i ordensreglementet. 


Under pkt. 8 Bebyggelse er der fejlagtigt angivet, at max. grundarealet på et skur må være 7,0 m2. 


Et skur må max. have et grundareal på 5,2 m2.


Vi beklager fejlen.


Bestyrelsen

6. juli 2021


Grillarrangement


Igen i år vil der være et sommer grill arrangement, som afholdes 28.8.2021 fra kl. 13.00. Vi har også i år en konkurrence om den højeste solsikke og det tungeste græskar, og vinderne vil blive fundet, efter at vi har spist.

Tilmelding skal ske til Bente have 96 - tlf. 2241 1408 - senest 14.8.21.

Se venligst yderligere info på opslagstavlen.


Havecontainer

Der bliver bestilt container til komposterbart haveaffald i weekenden 3.-4.-5. september.
Referat af ekstraordinær generalforsamling 29. juni 2021

 

 

 • Valg af dirigent

         Dan have 18 blev valgt til dirigent.

         Alle var enige om, at indkaldelsen var sket rettidigt.

 

 • Valg af 2 stemmetællere.

         Dorte have 57 og Margit have 105 blev valgt som stemmetællere.

 

 • Bestyrelsens forslag

         Bestyrelsens forslag gik på, at der skulle vælges en ny kasserer for 

         haveforeningen, da Astrid flytter.

 

         Flere var på forhånd blevet spurgt, om de ville stille op til valg, men ingen af de               spurgte havde været interesseret. Der blev spurgt i lokalet, om nogen af de                     tilstedeværende var interesserede, men heller ikke her meldte nogen sig.

         Bestyrelsen beklagede den manglende interesse og gjorde opmærksom på, at               hvis vi ikke fremadrettet finder nogen i foreningen, der vil påtage sig opgaven som           kasserer, kan foreningen blive nødt til at betale et firma for at lave regnskabet, og           i  øjeblikket ligger timeprisen omkring 500,00 kr., så det kan blive en bekostelig               affære for foreningen.

 

         Bestyrelsen foreslog en nødplan, som er følgende:

 

         Astrid have 34 fortsætter som kasserer året ud.

         Derefter påtager Ole have 37 (tidligere kasserer) sig den regnskabsmæssige del             af kassereropgaverne i 2022. Et bestyrelsemedlem påtager sig opgaven med                 udlejning/opsigelse af havelodder i 2022.

 

        (Dette for at undgå valg af både formand og kasserer ved generalforsamlingen i              foråret 2022)

 

        Forslaget blev vedtaget med 13 stemmer for og 0 imod.

 

 

Referent: Vibeke have 33.

         

5. juni 2021


Hermed indkaldes til                                    ekstraordinær generalforsamling i

                           Værløse Nyttehaveforening, Jonstrupvangvej 60

 

                                           Tirsdag 29. juni kl. 19,00

                                            Satellitten ved bymidten

 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Bestyrelsens forslag.

 

Forslag fra bestyrelsen.

Der skal vælges en ny kasserer for haveforeningen.

  Bestyrelsen2. juni 2021Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2021

 i Værløse Nyttehaveforening af 1983

 

 • Valg af dirigent

Dan have 18 blev valgt til dirigent.

Alle var enige om, at indkaldelsen var sket rettidigt. Senere dato for afholdelse pga corona var sket ved opslag på parkeringspladsen og oplysning på hjemmesiden. Oplysningmåde om ny dato var på forhånd oplyst i indkaldelsesbrev pr 11 marts 2021 udsendt på mail til haveejerne.

Fremover udsendes mail til haveejerne ved ændrig af først annonceret afholdelsesdato.

 

 • Valg af 2 stemmetællere.

Thelma have 21 og Margit have 105 blev valgt som stemmetællere.

 

 • Bestyrelsens beretning

Opsætning af solcellepanel er foreløbig sat i bero, da 3 firmaer er kontaktet, men ingen er vendt tilbage med tilbud. I stedet er opsat en pære som beskrevet i beretningen. Husk at slukke efter brug.


I 2019 havde en haveejer søgt om tilladelse i kommunen til opførelse af et drivhus, der var større end det beskrevne i Ordensreglementet. Dette har for bestyrelsen ført til en langvarig sag med kommunen om drivhuse generelt. Der har været 2 medarbejdere på besøg i foreningen. Der er lovet afklaring fra kommunen i juni 2021.


Medlemmer af bestyrelsen er blevet kritiseret for udført pleje af foreningens yderområder ( søen/mosen ved 1. parkeringsplads). Efter forelæggelse for en miljømedarbejder i kommunen blev arbejdet erklæret lovligt og må udføres 2-3 gange om året.

 

 • Kasserens forelæggelse af regnskab til godkendelse.

Kassereren bemærkede at foreningen havde haft større indtægter pga forhøjet haveleje og lidt mindre udgifter end budgetteret. Derfor var økonomien god.

Banken kræver renter på 0,6% for beløb på foreningskontoen. Da foreninger ikke har NemID-konto, er der ikke noget friholdt beløb.

Regnskabet blev godkendt.

 

 • Forslag fra bestyrelsen. Se bilag.

Ændringer til Ordensreglementet:

 

Pkt 8 Der ønskes tilføjet... Der må ikke opsættes trampoliner

Der var 12 stemmer for tilføjelsen, 1 imod.

Tilføjelsen blev vedtaget.

 

Pkt 8 Der ønskes tilføjet…...Der må ikke opføres ikke flytbare legehuse.

Forslaget blev trukket tilbage.

 

Pkt 2. Der ønskes tilføjet……Ønsker en havelejer…..max. byttes 3 gange

Der var 18 stemmer for tilføjelsen, ingen imod.

Tilføjelsen blev vedtaget.

 

 

 

Ændring til Vedtægterne:

Pkt. 1 Der ønskes tilføjet......Som optaget medlem er man pligtig til selv at….dyrke og.…gøre brug af nyttehaven.

Der var 16 stemmer for tilføjelsen ”dyrke og”,  ingen imod.

Tilføjelsen blev vedtaget.

 

 • Forslag fra medlemmer. Se bilg 2. og bilag 3.

 

Bilag 2

Bortfaldt, da forslagsstiller ikke var mødt op på Generalforsamlingen.

                     

  Blag 3.

Forslaget indeholder punkter, der skal godkendes af kommunen. Det blev derfor besluttet at stemme om punkterne enkeltvis som haveejernes oplæg til bestyrelsen ved de videre forhandlinger med kommunen om ordensregler.


Pkt 1: Drivhus må være op til 13 m2    -      4 for, 10 imod                   forslag bortfalder

Pkt 2:  Drivhus må være bygget af træ -      5 for,   8 imod                  forslag bortfalder

Pkt. 3: Drivhus….. genbrugsvinduer     -      6 for ,  6 imod                  forslag bortfalder              (se vedtægter)

Pkt 4: Drivhus…. med haveskur            -     4 for ,  7 imod                  forslag bortfalder

Pkt. 5: Haveskur må være 7 m2            -     8 for,   1 imod                  forslag vedtaget

Pkt 6: Haveskur…højde på 2,5 m          -     2 for,   6 imod                  forslag bortfalder

Pkt 7: Haveskur… farve …eget valg      -     3 for, 13 imod                  forslag bortfalder

Pkt. 8: Punkt bortfaldet

 

 • Forelæggelse af budget og kontingent for 2022

 

Budgettet blev vedtaget.

Kassereren opfordrede til at kontingent betales over netbank. Det letter administrationen.

 

 • Valg til bestyrelsen

 

Formand                      Jan have 105                                             ikke på valg

Kasserer                      Astrid have 34 fratræder. Ny er ikke fundet.

                                     Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling.

                                     Ole have 37 vikarierer.

Bestyrelsesmedlem     Eskild have 58                                     ikke på valg

Bestyrelsesmedlem     Jutta ønsker ikke genvalg.

                                     Bente have 96 blev valgt.

Bestyrelsesmedlem     Mohsen have 31             ikke på valg

Suppleant                    Panny er holdt op, Dorte have 57 blev valgt.

Suppleant                    Jutta have 107 blev valgt.

Revisor                        Lise                                                      ikke på valg

Revisorsuppleant         Dan have 18                                         ikke på valg

Revisorsuppleant         Ole Have 37 ønsker ikke genvalg.

                                     Vikarierer som kasserer til ny vælges på ekstraordinær                                                     generalforsamling.

                                     Ny revisorsuppleant skal vælges på ekstraordinær                                                             generalforsamling.

 • Eventuelt

 

Havelejere opfordredes til at kontakte Formanden, inden der udføres anlægsprojekter, for at sikre at disse er indenfor gældende normer og ordensregler.


Der blev udtrykt ønske om lettere adgang til skriftlig afstemning. Opfordring til at stille forslag til ændring i vedtægter ved næste generalforsamling.

 

Referent Vibeke have 33

  

                     

 

 

 

 

 

 
16. maj 2021


Så er der kommet et læs komøg til fri afbenyttelse. Det ligger ved bageste p-plads under presenning som sædvanlig.


Mvh Bestyrelsen

4. maj 2021


Så er det blevet muligt at afholde vores generalforsamling, og der indkaldes derfor til                                      Ordinær generalforsamling

                                                                              

                                          26. maj 2021 kl. 19.00

                                 

                                 i Satellitten ved Værløse bibliotek.Dagsorden med bilag er blevet tilsendt alle medlemmer pr. mail/post medio marts.


På gensyn


Mvh Bestyrelsen

26. marts 2021


I forbindelse med havedagen vil der være container fredag-lørdag-søndag 23.-25.4.2021. Husk, at det kun er til komposterbart affald.


Det er endnu uvist, om/hvornår vi får et læs komøg.


Mvh

Bestyrelsen

21. marts 2021


Vores ordinære generalforsamling 30. marts 2021 aflyses, da kommunen holder alle sine lokaler lukket indtil 6. april.


Vi opdaterer hjemmesiden angående en ny dato, når vi ved noget nærmere.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen9. marts 2021Så er foråret her, og det er tid til så småt at gå i gang med havearbejdet igen.


Der åbnes for vand/toiletter i slutningen af marts, og den bageste p-plads 1. april.


HUSK coronaforholdsreglerne!


Havedag afholdes 24. april kl. 10-13.


Ifølge reglementet skal vi afholde ordinær generalforsamling i marts måned, og der er booket lokaler til 30. marts kl. 19.00 i Satellitten som sædvanlig.

Afholdelse er imidlertid afhængig af forsamlingsforbuddet. Bliver det nødvendigt at aflyse, vil der komme besked her på siden og i Nyttehavernes opslagsskab.


Officiel indkaldelse med bilag får medlemmerne via e-mail og de, der ikke har e-mail får i deres postkasse. 


Vi håber, at det bliver en fantastisk sæson.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen