Haveforeningen 2018

Nyttehaveforeningen af 1983  Værløse 

Nyttehaveforeningen af 1983  Værløse   Jonstrupvangvej 60   3500 Værløse         Kontakt formand P. Blauenfeldt  peblau@me.comNYT fra haveforeningen


November 2018


Der er blevet fundet en ring i haveforeningen! Er det din, så kan du henvende dig til Dorte, tlf. 22726061.


Mvh

BestyrelsenOktober 2018


Vi er på vej ind i sidste efterårsmåned, men der kan stadig være noget arbejde, der skal gøres. Vi kan se tilbage på en dejlig, varm og udbytterig sæson, hvor vi bl.a. også fejrede Nyttehavernes 35 års jubilæum ved en hyggelig sammenkomst efter endt arbejde på 2. havedag. Tak til alle fremmødte.


Den 4. november lukkes der for vand og toiletter, og der bliver lukket af for den bageste parkeringsplads.


Tak for en god sæson - og på gensyn.


Hilsen

Bestyrelsen


 
April 2018


Velkommen til den nye sæson.


Der er nu åbnet for vandet og toilethuset.


Husk 1. havedag den 21. april kl. 10-13.


Vi ses.


Hilsen bestyrelsenMarts 2018


Referat af generalforsamling i Værløse Nyttehaveforening af 1983 -

7. marts 2018-03-08Der var fremmødt 30 medlemmer inkl. 5 bestyrelsesmedlemmer.


1.Dirigent: Marianne, have 32.


2.Stemmetællere: Panny, have 27 og Lotte, have 38.


3.Bestyrelsens beretning ved formanden:

   Var tilsendt alle lejere. Formanden havde yderligere følgende kommentarer:


   Lejeaftalen med Furesø Kommune er tids ubestemt. Dvs. at den løber ubegrænset -

   med 1 års opsigelse fra kommunens side.


   Vedr. landingslysene er det blevet fastslået, at Lokalhistorisk Museum gerne vil bevare dem,

    men da museet ikke har plads til at opbevare lysene, skal de blive stående.


   Vandafledning – formanden har været i kontakt med kommunen, der henviste til Miljø og Kultur.

   Da nogle af afvandingsgrundene er privatejede, kan kommunen ikke gennemtvinge afvanding.


   Havelejerne opfordredes kraftigt til at huske at melde evt. adresseændring, ændring af tlf. nr.

   og mailadresse til bestyrelsen.


   Der er indkøbt sneglegift, som er til salg for kr. 40,00 pr. pose a 500 g.

   Henvendelse desangående til Jutta, have 107.

   Spredes i forbindelse med eller umiddelbart efter såning.

   Brugsanvisning findes på opslagstavlen og længere nede på hjemmesiden.


   Det er jubilæumsår i år, som vil blive fejret i forbindelse med 2. havedag den 18. august.


4.Regnskabet, som var tilsendt alle havelejere, blev fremlagt af kassereren og godkendt.

   Det kunne konstateres, at der var godskrevet knap 5.000,00 kr. på vandregningen for 2017.


5.Der var ingen forslag fra bestyrelsen.


6.Der var ingen forslag fra medlemmerne.


7.Dræbersnegle - emnet blev berørt af formanden under has beretning pkt. 3.


8.Budgettet, der også var tilsendt medlemmerne, blev forelagt og godkendt.

   Ingen ændring i medlemskontingentet.

   Der blev stillet spørgsmål vedr. egenkapitalen. Der er ikke planlagt nogen større investering.

   Dog ytrede formanden ønske om en evt. skibscontainer, da der er mangel på opbevaringsplads.

   Men man afventer det helt rigtige tilbud.


9.Valg til bestyrelsen:

   Formand – Jan, have 105 – var på valg og blev genvalgt.

   Bestyrelsesmedlem – Jutta, have 107 – var på valg og blev genvalgt.

   Suppleant på valg – Panny, have 27 - blev valgt.

   1. revisor – Lise, have 41 – var på valg og blev genvalgt.

   Revisor suppleant – Dan, have 18 - var på valg og blev genvalgt.


10.Evt.

   Småsten - der blev forespurgt om mulighed for at komme af med alle de småsten,

   der dukker op i haverne  – evt. om der kunne laves en faskine i området med de nedlagte haver.

   Formanden laver en kasse, som kommer til at stå i græskanten ved toilethuset.   Der blev foreslået at plante mere pil – det blev vedtaget, at det skal der ikke, da pil skal vedligeholdes

   og der ikke er synlig effekt af den pil, der allerede er plantet.


   Rengøring af toiletter:

   Bente, have 96 meldte sig.


   Græsslåning:

   Der mangler nye kræfter til græsteamet. Tilmelding til Jutta, have 107.

   Jutta koordinerer græsslåning og giver de nødvendige oplysninger.


   Havevandring:

   Der blev spurgt ind til resultatet af sidste havevandring.

   Der måtte henstilles til 8 lejere om at få sat skik på haverne og igen 3 i efteråret.


   Sproglige udfordringer:

   Eskild, have 58, tilbød sin hjælp som tolk i tilfælde af sproglige problemer med lejere,

   der har svært ved det danske sprog.


   1. havedag bliver 21.4.2018 kl, 10,00. Som sædvanlig bliver der opstillet container i den forbindelse


   1. havevandring bliver 8. maj 2018.


 

   Ref. Astrid, have 34


   


   "Brugsanvisning for LINDS SLUXX HP sneglegift


   SLUXX er et effektivt, granuleret sneglebekæmpelsesmiddel, der er stærkt blåfarvet med op til

   24 m spredebredde til brug i alle typer landbrugs- og gartneriafgrøder.


   SLUXX indeholder 3% Ferrifosfat men er helt uskadeligt for mennesker, husdyr og pindsvin,

   og er økologisk godkendt.


   Den bedste effekt opnås ved at sprede SLUXX i forbindelse med, eller umiddelbart efter, såning.

   På det tidspunkt vil det være den eneste føde for sneglen.


   Efter at sneglen har spist SLUXX, søger den straks skjul i jorden, hvorfor døde snegle aldrig ses.


   Arealer behandlet med SLUXX HP kan befærdes umiddelbart efter behandling, og der er ingen

   tilbageholdelsestid på behandlede afgrøder.


   SLUXX er regnfast i op til 6 uger.


   Dosering: 60 granulater pr. m2.


   Holdbarheden er min. 5 år efter produktionsdato"


Februar 2018
Indkaldelse til ordinær generalforsamling


onsdag 7 marts 2018 kl. 19.00


       i Satelitten ved Værløse bibliotek.Dagsorden :

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 2 stemmetællere.

3. Bestyrelsens beretning for 2017 – er tilsendt.

4. Kassererens forelæggelse af regnskab til godkendelse.

5. Forslag fra bestyrelsen.

6. Forslag fra medlemmerne.

7. Dræbersnegle

8. Forelæggelse af budget og kontingent for 2018.

9. Valg til bestyrelsen.

10. Evt.


Pkt. 9:

Formand: Jan, have 105 på valg - genopstiller.

Kasserer: Astrid, have 34 ikke på valg

Bestyrelsesmedlem: Eskild, have 58 ikke på valg

Bestyrelsesmedlem: Jutta, have 107 på valg - genopstiller.

Bestyrelsesmedlem: Mohsen, have 31 ikke på valg.

Suppleant: Bente, have 29 ikke på valg.

Suppleant: Vælges en ny.

1 Revisor: Lise, have 41 på valg - genopstiller.

2 Revisor: Margit, have 105 ikke på valg.

1 suppleant: Dan, have 18 på valg - genopstiller.


Indkaldelsen er godkendt af bestyrelsen og udsendt med mindst 2 ugers varsel forud for generalforsamlingen, hvilket er vedtægtsbestemt.


Vel mødt til generalforsamlingen.


BestyrelsenFebruar 2018


Da der har været flere henvendelser fra lejere ang. lejekontrakterne, vil vi gerne slå fast, at kontrakten med kommunen løber ubegrænset, med 1 års opsigelse fra begge sider.


Der er kommet et nyt læs komøg til fri afbenyttelse.


Hilsen Bestyrelsen